CARRELLI ELEVATORI A DIESEL E GPL

C 15 / 18 / 20s

Motore a combustione, pneumatici superelastici o a camera d’aria 1.500 / 1.800 / 2.000 kg

S 20 / 25 / 30 / 35

Motore a combustione, pneumatici superelastici o a camera d’aria 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 kg

S 20C / 25C / 30C / 32C

Motore a combustione, pneumatici pieni 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

GTS 20 / 25 / 30 / 33

Motore a combustione, pneumatici superelastici o a camera d’aria 2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.300 kg

C 40 / 45 / 50s / 55s

Motore a combustione, pneumatici superelastici o a camera d’aria 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 kg.

C 60 / 70 / 75 / 80

Motore a combustione, pneumatici superelastici o a camera d’aria 6.000 / 7.000 / 7.500 / 8.000 kg

CGC 40 / 50 / 55

Motore a combustione, pneumatici pieni 4.000 / 5.000 / 5.500 kg

CGC 60 / 70

Motore a combustione, pneumatici pieni 6.000 / 7.000 kg